Materská škola MIEROVÁ

Prestavba MŠ

 Mestu Spišská Belá bola v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej Belej. Dňa 20. septembra 2019 sa začalo s výkopovými prácami a následnou realizáciou uvedeného projektu na Mierovej ulici č. 1. Vďaka dotácii vo výške takmer 783 tis. € sa v novej prístavbe vytvoria 4 nové oddelenia pre 84 detí. Zriadi sa tu aj nová kuchyňa s jedálňou a veľká spoločenská miestnosť. Prístavbou k existujúcej časti a jej prepojením sa vytvorí funkčný celok materskej školy s kapacitou približne 260 detí. Dispozične sa dvojpodlažný objekt prístavby bude nachádzať vo východnej časti súčasného areálu. Hlavným cieľom projektu je rozšírenie a skvalitnenie služieb v oblasti predprimárneho vzdelávania na území mesta Spišská Belá s vytváraním podmienok na zavádzanie prvkov inkluzívneho vzdelávania. Samospráva sa tak pripraví aj na povinné vzdelávanie 5-ročných detí, ktoré sa na Slovensku zavedie od 1. januára 2021. Realizáciou zámeru sa zlepšia aj podmienky na zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov. V neposlednom rade sa zníži predimenzovanosť detí v triedach, čo zabezpečí lepšiu interakciu medzi deťmi a pedagógmi materskej školy. Zdroj: Spišskobeliansky spravodaj 9/2019

AKTUÁLNE INFORMÁCIE: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/v-pristavbe-skolky-pokracujeme-po-zime/?fbclid=IwAR1PczZGt8ege1BdqYAHlheeLxKefDNc5avooI0RIXDdsAJWQwVYrGq73R0