Materská škola MIEROVÁ

Obč. združ. Dukátik

Občianske združenie Dukátik je dobrovoľným, slobodným, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením občanov spätých s výchovou a vzdelávaním detí predškolského veku v Spišskej Belej a snažiacich sa o jej rozvoj a ďalšie napredovanie. Hlavným cieľom činnosti tohto združenia je vytvorenie, zabezpečovanie a koordinovanie prípravy a realizácie spoločných aktivít fyzických a právnických osôb v snahe podporiť všestranný rozvoj detí predškolského veku, detí so zdravotným znevýhodnením a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a detí zo znevýhodneného prostredia. Občianske združenie Dukátik bolo založené dňa 14.5.2004.

Občianske združenie Dukátik:
Mária Ovčariková, predseda OZ

Správna rada OZ
Ing. Sylvia Slavkovská , predseda
Maria Čižiková , podpredseda
Mária Ištocyová, člen
Margita Labisová , člen
Ivana Šimoňáková, člen

Pokladňa OZ Dukátik:
Mariana Chovaňáková