Materská škola MIEROVÁ

Koncepcia rozvoja MŠ 2016-2020

Materská škola, Mierová č. 1, 059 01  Spišská Belá

 

 

 

 

Koncepčný zámer rozvoja

materskej školy

na roky

2016 - 2020

 

 


 

Koncepčný zámer a jeho význam.

 

            Všeobecnou úlohou Koncepčného zámeru materskej školy je zadefinovať základné línie rozvoja školy v období nasledujúcich piatich rokov v oblasti výchovy a vzdelávania, msteriálno – technického zabezpečenia, celoživotného vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy . Koncepčný zámer a ciele školy vychádzajú z celkového cieľa predprimárneho vzdelávania, ktorým je  doviesť  každé dieťa na konci jeho predškolského obdobia k tomu, aby v rozsahu svojich osobnostných predpokladov získalo veku primeranú fyzickú (perceptuálno-motorickú), psychickú (kognitívnu) a sociálnu (sociálno-emocionálnu) samostatnosť a základy kompetencií dôležitých pre jeho ďalší rozvoj a učenie, pre život a vzdelávanie: základy pre zdravé sebavedomie a sebaistotu, pre schopnosť byť samo sebou a zároveň sa prispôsobiť životu v spoločenskej komunite. Pri plnení tohto cieľa sa opierame o bohaté tradície, dobrú spoluprácu s rodinou a flexibilita pedagogických pracovníkov. Materská škola si vybudovala dokonalý imidž a kvalitné výchovno – vzdelávacie a materiálno – technické podmienky, ktoré sú veľmi dôležité pre jej ďalší rozvoj a smerovanie. 

Koncepcia materskej školy sa opiera o predchádzajúce výsledky a tradície školy najmú v týchto oblastiach:  

*       Zelená škola, získavanie medzinárodných certifikátov,

*       Škola priateľská k deťom – spolupráca s organizáciou UNICEF,

*       Organizovaní celookresného  detského folklórneho festivalu „ Beliansky škovránok“, ktorého prezentácia sa uskutoční každoročné,

*       v propagácii ľudových tradícií – detský folkórny súbor „ Dukátik „ ,

*       v spolupráci s OZ „ Dukátik „,

*       v spolupráci so zriaďovateľom,

*       v spolupráci so školskou úradníčkou,

*       v spolupráci s radou školy, rodičovského združenia

*       centrom psychologicko-pedagogického poradenstva a prevencie / nadané deti a deti znevýhodneného prostredia /.

 

 

 

 

 

SWOT ANALÝZA MATERSKEJ ŠKOLY

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

*       vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí do materskej školy

*       pozitívna socio-emocionálna  klíma v škole,

*       kvalitné medziľudské vzťahy,

*       takmer 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov,

*       záujem pedagogických zamestnancov o ďalšie vzdelávanie,

*       kreativita a iniciatívna pedagogických zamestnancov,

*       záujem pedagogických zamestnancov podieľať sa na aktivitách školy, projektoch, aj mimo pracovného času

*       ŠVP pripravený na mieru podmienkam MŠ

*       rozmanitá ponuka krúžkovej činnosti

*     pripravenosť detí na vstup do ZŠ,

*     dostatok kvalitných učebných pomôcok, hračiek

*     vnútorné a vonkajšie prostredie materskej školy

*     dobra spolupráca so zriaďovateľom, Radou školy, základnými školami, mestskou knižnicou

*      web stránka školy

*       využívanie alternatívnych prvkov vo výchovno-vzdelávacom procese

*       imidž MŠ ako zariadenia rodinného typu

*       záujem pedagógov o ďalšie vzdelávanie

*       tvorba projektov

 

    

*       nedostatočná kapacita predškolského zariadenia

*       odmeňovanie pedagogických zamestnancov

*       nedostatok finančných prostriedkov pre školu

            nedostatok sociálnych zariadení

pre zamestnancov

*       spolupráca s rodičmi

*       absencia telocvične

 

   

                  PRÍLEŽITOSTI

OHROZENIA

 

*       záujem rodičov o kvalitnú výchovu a vzdelávanie ich detí založené na princípoch dobrého partnerstva,

*       informovanosť prostredníctvom médií,

*       zdokonaľovať komunikačné kompetencie,

*       využívanie možností  prípravy a realizácie nových projektov z prostriedkov EÚ,

 

 

*       zmena legislatívy

*       demografické zmeny

 

 

Koncepcia rozvoja materskej školy na obdobie rokov 2011 -2015 vychádza predovšetkým zos pracovanej SWOT analýzy školy, v ktorej sú identifikované silné a slabé stránky školy, možnosti, ale aj ohrozenia jej ďalšieho rozvoja. Na základe tejto analýzy sme definovali 4 kľúčové oblasti jej ďalšieho rozvoja:

1.     Zvyšovanie kvality výchovno – vzdelávacieho procesu v materskej škole.

2.     Podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.

3.     Zlepšenie úrovne materiálno – technického vybavenia školy.

4.     Aktívne vyhľadávanie a využívanie doplnkových zdrojov financovania aktivít školy.

 

1. Zvyšovanie kvality výchovno – vzdelávacieho procesu v materskej škole.

Naša materská škola od septembra 2009 aktívne pracuje so Školským vzdelávacím programom „Zvedavé očká, poďte sa s nami hrať, ale aj vzdelávať“, ktorý nadväzuje na Štátny vzdelávací program ISCED .

Základný obsah predprimárneho vzdelávania je stanovený tak, aby v náväznosti na súčasné trendy vo vzdelávaní zodpovedal cieľom a zámerom predprimárneho vzdelávania, doviesť každé dieťa na konci jeho predprimárneho obdobia k tomu, aby v rozsahu svojich osobnostných predpokladov získalo veku primeranú fyzickú, psychickú a sociálnu samostanosť a základy kompetencií dôležitých pre jeho ďalší rozvoj a učenie, pre život a vzdelávanie: základy pre zdravé sebavedomie a sebaistotu, pre schopnosť byť samo sebou  a zároveň sa prispôsobiť životu v spoločenskej komunite.

Podstatnú časť školského vzdelávacieho programu vypracovala riaditeľka materskej školy. Na učebných osnovách sa podieľali všetci pedagogickí zamestnanci, preto prechod na novú školskú reformu prebiehal spontánne. Ak sa na realizácii podieľa celý kolektív vidím v tom aj pozitívne stránky, najmä upevňovanie kolektívu, utužovanie medziľudských vzťahov, možnosť sebarealizácie.

Náš školský vzdelávací program je vo finálnej podobe  a bol schválený zriaďovateľom a radou školy.

V materskej škole  sa aj naďalej bude poskytovať doplnkový program a to:

-          výučba cudzích jazykov : anglický a nemecký jazyk,

-          výtvarný krúžok

-          folklórny krúžok

Prioritou v tejto oblasti je príprava 5 – 6 ročných deti a deti s odloženou školskou dochádzkou na vstup do základnej školy. Pri dostatočnom priestorovom zázemí budú umiestnené aj deti dvojročné. Ostatné vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania sú obsiahnuté v školskom vzdelávacom programe.

 

 

2. Podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy

 

A)   Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov:

Je súčasťou celoživotného vzdelávania, je to proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobností pedagogického zamestnanca potrebný  na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti.  Po prijatí zákona o pedagogických zamestnancoch vedenie materskej školy sa v plnej miere zameralo na tieto druhy kontinuálneho vzdelávania: 

-          adaptačné vzdelanie: cieľom bude u začínajúceho pedagogického zamestnanca si overiť profesijné kompetencie, ktoré sú potrebné pre výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca,

-          funkčné vzdelávanie: cieľom, ktorého bude pripraviť pedagogického zamestnanca na výkon v riadiacej činnosti a získať tým profesijné kompetencie,

-          aktualizačné vzdelávanie: cieľom, ktorého je u pedagogického zamestnanca udržanie si profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti,

-          inovačné vzdelávanie: cieľom je obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti,

-          účasť na seminároch, otvorené hodiny s rozborom hlavne u detí pred vstupom do základnej školy.

 

Do určitého veku podľa zákona budú musieť pedagogickí zamestnanci získať vysokoškolské vzdelanie.

 

B)   Vzdelávanie nepedagogických zamestnancov:

Vzdelávať sa budú aj nepedagogickí zamestnanci, hlavne zamestnanci školskej jedálne.

Nadobudnúť odborne vzdelanie bude musieť vedúca školskej jedálne  (do roku 2011 bude musieť začať študovať na HA alebo vysokej škole).

 

 

3. Zlepšenie úrovne materiálno – technického vybavenia školy.

       V tejto oblasti sa zameriame na pokračovanie modernizácie tried – výmena nábytku, ktorý musí zodpovedať kritériám obsiahnutým v Štátnom vzdelávacom programe. Vzhľadom na modernizáciu vo výchovno-vzdelávacom procese musíme prispôsobiť požiadavky aj na modernizáciu učebných pomôcok, preto pri každej úspore finančných prostriedkov, pri výzvach na projekty, v rozpočte materskej školy určitá časť finančných prostriedkov týchto obmedzených finančných prostriedkov bude vyčlenená na zakúpenie moderných učebných pomôcok. Materská škola má v súčasnosti dostatok moderných a kvalitných učebných pomôcok, ale vzhľadom k tomu, že vývoj ide vždy dopredu musíme aj my týmto smerom napredovať.

 

Priority materskej školy v spolupráci so zriaďovateľom:

 

A/ Odstránenie predimenzovanosti v triedach a to čo v najkratšom čase:

-          prístavbou k terajšej budove materskej školy,

-          výstavbou materskej školy v inej lokalite Mesta  Spišská Belá.

-           

4. Aktívne vyhľadávanie a využívanie doplnkových zdrojov financovania aktivít školy.

Materská škola bola vy minulosti úspešným žiadateľom o poskytnutie dotácií z fondov Ministerstva školstva SR. Aj v budúcom období sa budeme usilovať o získanie dodatočných zdrojov financovania aktivít materskej školy (štátne fondy, nadačné fondy, EÚ).

 

Vypracovala:  Margita Labisová, riaditeľka MŠ