Materská škola MIEROVÁ

Školský poriadok


Materská škola, Mierová č. 1, 059 01  Spišská Belá

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ

PORIADOK

 

 


                                         Školský rok 2017/2018

Školský poriadok

     Školský poriadok Materskej školy v Spišskej Belej, Mierová 1 je vypracovaný   v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole a zákona 596/2004 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy v Spišskej Belej, Mierová 1.

 

1. CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY

     Materská škola je 8-triedna. Je umiestnená v účelovej budove, poskytujúcej vzdelávanie deťom od 2 do 6 rokov, s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deťom so zdravotným a sociálnym znevyhodnením. Dve alokované triedy sa nachádzajú v Centre voľného času v Spišskej Belej a poskytuje vzdelávanie pre deti od 3 do 6 rokov. Budova materskej školy má jeden hlavný vchod súbežne s ním oproti je východ pre núdzový únik. Je dvojpodlažná. Spojovacia chodba rozdeľuje budovu na dve časti. V ľavej časti budovy v pivničných priestoroch sa nachádza šatňa zamestnancov školskej jedálne, kotolňa, kuchyňa, sklady, jedáleň, sociálne zariadenie a vchod pre cudzích stravníkov, kočikáreň, v pravej časti sa budovy sú šatne pre deti, vchod do práčovne a sušiarne. V prízemnej časti ľavej strany sa nachádza chodba, sociálne zariadenie pre zamestnancov, dve triedy, dve spálne a dve sociálne zariadenie , sklad pomôcok a šatňa učiteliek, kancelária vedúcej školskej jedálne. V pravej časti sa nachádza taktiež chodba, kancelária riaditeľky a jej zástupkyne, kancelária ekonóma, registratúrne stredisko, dve triedy, dve spálne, dve sociálne zariadenia. Na poschodí v ľavej časti budovy sú umiestnené sklad pre upratovačku, šatňa pre učiteľky, sklad potravín, dve triedy, dve spálne a dve sociálne zariadenie pre deti, v pravej časti budovy je sklad pre upratovačku, miestnosť na výučbu cudzích jazykov, dve triedy, dve spálne, dve sociálne zariadenia pre deti. Spojovacia chodba slúži aj ako únikový východ. Materská škola je napojená na mestský vodovod, aj na mestskú kanalizáciu. Má vlastnú plynovú kotolňu. Školská záhrada je vybavená novým záhradným náradím – 4 pieskoviská chránené ochranným zakrytím, preliezky, hojdačky, altán, tabule na kreslenie, lavičky – kombinácia dreva a železa, okrasné kríky a stromy. Budova materskej školy je zateplená a uskutočnila sa výmena okien.

V budove alokovaného pracoviska sa nachádzajú dve triedy, majú k dispozícii samostatné spálne, nevýhodou sú spoločné  sociálne zariadenia. Záhrada je vybavená novým záhradným naradím. Deti sú do tried zadeľované podľa veku. V triedach od 3 do 6 rokov pôsobia dve učiteľky, v tri 2 – 3 ročných detí sú tri učiteľky. Materská škola zamestnáva 27 pedagogických zamestnancov,  6 prevádzkových, 1 ekonóma a 6 zamestnancov školskej jedálne, spolu 40 zamestnancov. Materská škola vidí inováciu školstva vo využívaní nových didaktických metód, foriem a stratégií. Dôraz kladie na celý rad činiteľov, ktoré výrazne ovplyvňujú činnosť detí a ich reálne výchovno-vzdelávacie výsledky. K takýmto činiteľom patrí najmä klíma školy i atmosféra jednotlivých tried. Pri vytváraní vhodnej klímy využívame aj spoluprácu s rodičmi, zriaďovateľom a ostatnými inštitúciami, priamo alebo nepriamo sa podieľajúcimi na výchove a vzdelávaní a priamo a nepriamo ovplyvňujúcimi výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku.

 

 

 

 

Informačný systém má materská škola vlastný a to www.msmierova.sk. História materskej školy sa začala písať v roku 1987. Nachádza sa v blízkosti nového sídliska v tichom prostredí. Výhodná poloha materskej školy umožňuje vytvárať a realizovať vzdelávací program podporujúci zdravý psychický a fyzický vývin detí .Podobne aj alokované pracovisko materskej školy sa nachádza v tichom prostredí v budove, ktorá je zmodernizovaná.

Preambula

Materská škola v Spišskej Belej, Mierová 1 je škola všeobecného zamerania. V záujme naplnenia práva výchovy a vzdelávania, vedenie materskej školy zabezpečí vnútorný chod materskej školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v materskej škole efektívne využitý z hľadiska výchovy a vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako deťmi ako aj učiteľmi.


            Materská škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k deťom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje tento Školský poriadok školy, ktorý sa opiera o platnú legislatívu Ministerstva školstva SR. Je to súhrn noriem, zásad a pravidiel spolužitia celého kolektívu detí, pedagogických a ostatných zamestnancov školy.


            Uplatňovanie školského poriadku školy v každodennom živote školy je prejavom uvedomelého vzťahu k práci v škole a k plneniu svojich povinností.

 

2. PRÁVA DIEŤAŤA

(1) Dieťa má právo na:

- rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

- bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v

   materských školách,

- vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom,

- individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav

   v  rozsahu ustanovenom zákonom,

- úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

- poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

- výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

- organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému

   stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

 

 

 

 

- úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu

   násiliu,

- na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

- na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom podľa § 24.
- dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s

   využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie

   nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

- dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a

   vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky;

 

(2) Dieťa je povinné

- neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

- dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy

- chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva

   na výchovu a vzdelávanie, 

- konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších

  osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

- ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich kamarátov a zamestnancov materskej školy

- rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými

  právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

 

(3) Zákonný zástupca dieťaťa má právo


- vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto

  zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho

  vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti;

- právo na slobodnú voľbu materskej školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-

  vzdelávacej  sústavy

- žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom informácie a

  vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a

  cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona, 

-oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom materskej školy, školským poriadkom,
  byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, na poskytnutie 

  poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

- zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy na

  edukačných aktivitách určených ročným plánom školy

- vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu materskej školy(
4) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný

- vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v materskej škole

 

- dodržiavať podmienky výchovno - vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským

   poriadkom,

- dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-

  vzdelávacie potreby,

- informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch

  alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a

  vzdelávania,

- prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,

- predložiť škole lekárske potvrdenie, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie

  ako 10 po sebe nasledujúcich dní

- nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo,

- ak sa dieťa nemôže zúčastňovať na výchove a vzdelávaní v materskej škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do MŠ, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, alebo náhle prerušenie premávky dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa na súťažiach,

- neprítomnosť maloletého dieťaťa, ktorá trvá najviac 3 po sebe nasledujúce dni ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch MŠ môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce dni, predloží zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie od lekára, alebo podpíše potvrdenie o bezinfekčnosti.

 

3. PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch v čase od 6.00 hod. – 16.00 hod.

Riaditeľka MŠ: Margita Labisová

Učiteľky MŠ: Mária Ovčariková, zást. riad. MŠ,  Mgr. Lenka Bainská, Bc. Anna Pacigová, Anna Oksošová,  Mgr. Anna Rojková, Mária Čižiková, Mgr. Lenka Andiľová, Mgr. Alžbeta Kisková,Bc. Ľubomíra Polovcová, Mgr. Pavla Malinová, Mgr. Sylvia Strelová, Bc. Michaela Mruková, Melita Trembová, Mária Ištocyová, Ivana Šimoňáková, Ľudmila Tokarčíková,  Veronika Neupauerová, Bc. Petra Simonisová. V alokovanom pracovisku materskej školy Zimná 47 pracujú  učiteľky: Bc. Eva Mareková,  Bc. Viera Žmijovská, Bc. Mária Budzáková,  Bc. Slávka Kniesznerová.  V alokovanom pracovisku Letná 5 pracujú učiteľky:  Mgr. Veronika Zadžorová , Mgr. Viktória Sisková, Veronika Knihová, Bc. Iveta Bialková ,  Oľga Kušionová, Bc. Veronika Britaňáková - pedagogický asistent. Na materskej dovolenke sú:Mgr. Katarína Hudáčeková, Mgr. Eva Kriššáková, Nikola Žoldáková 

Konzultačné hodiny:

pondelok – od 10.30 hod. do 12.00 hod., prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru

utorok – piatok – od 10.30 hod. – 12.30 hod.
Ekonóm:  Mariana Chovaňáková                                                              

Upratovačky: Jarmila Marhefková, Alžbeta Gemzová, Daniela Pirožeková, Ivana Monková, Gabriela Mruková    

Kurič-údržbár: Roman Chovaňák                                                                    

Vedúca školskej jedálne: Anna Mačeková

Konzultačné hodiny: podľa potreby zákonných zástupcov

Kuchárky: Mária Gallyová, Gražyna  Zofia Siska, Katarína Marhefková, Margita Majerčáková, Ľudmila Monková

     Prevádzka Materskej školy bola prerokovaná s rodičmi a odsúhlasená zriaďovateľom – Mesto Spišská Belá.

     V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov najmenej na 2 týždne, nakoľko v meste Spišská Belá existuje jedno predškolské zariadenie. V tomto období podľa dispozícií riaditeľky MŠ vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov. Pedagogickí zamestnanci a ostatní zamestnanci čerpajú dovolenku podľa plánu dovoleniek. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka rodičom a zriaďovateľovi spravidla dva mesiace vopred. V čase vianočných prázdnin bude prevádzka MŠ prerušená na čas, ktorý bude vopred prerokovaný s rodičmi, prípadne podľa dohovoru a pokynov zriaďovateľa. V tomto čase si zamestnanaci budu čerpať dovolenku, prípadne náhradné voľno.

4. PODMIENKY PRIJATIA A DOCHÁDZKY DIEŤAŤA DO MŠ

Zápis a prijatie detí do materskej školy

 4.1  Prijímanie na predprimárne vzdelávanie

/ Školský zákon č. 245/2008 / - § 59 – piata časť – prvý oddiel 1.

     1. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočné možno prijať od dvoch rokov veku, ak je dieťa na pobyt v materskej škole pripravené ( bez plienok, bez cumľa, čiastočne samostatné pri jedení, vedieť jesť lyžicou ) . Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo odložené plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 

 

  

 

2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

     3. Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie zverejní v mieste sídla materskej školy obvyklým spôsobom.

  4. Riaditeľ materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa osobitného predpisu. 47/ V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.

V materskej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže diagnostický pobyt presiahnuť dobu tri mesiace, nesmie byť dlhší ako jeden rok.

    5. O prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím rozhoduje riaditeľ materskej školy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrením príslušného odborného lekára.

     6. Do materskej školy pri zdravotníckom zariadení prijíma riaditeľ materskej školy dieťa, ktoré nastúpilo na liečbu, liečebný pobyt na základe odporúčania jeho ošetrujúceho lekára.

     7. Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka.

4.2  Podmienky prijímania detí do materskej školy.

     Deti sa do MŠ prijímajú k začiatku školského roka v mesiaci marec alebo v priebehu školského roka, ak je voľná kapacita zariadenia. Pri prijímaní detí na začiatku školského roka zverejní riaditeľka MŠ najneskôr do 15. apríla príslušného kalendárneho roka na hlavnom vchode budovy MŠ a v mestskom rozhlase miesto a čas podania žiadosti, počet detí, ktoré môžu byť prijaté a kritéria prijímania. Zápis detí do materskej školy sa uskutoční od 30. apríla do 31. mája príslušného kalendárneho roka. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy sa zákonnému zástupcovi dieťaťa doručí do 30. júna príslušného kalendárneho roka.     Prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.

     Žiadosť rodič obdrží u riaditeľky MŠ. Po jej vyplnení k nej rodič prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a lekárske potvrdenie o povinnom očkovaní dieťaťa.

     Rozhodnutia o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke MŠ spravidla do 30. apríla. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa ZŠ neobdržal upozorní riaditeľku MŠ na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania miesta v MŠ.

 

 

 

  Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu so žiadosťou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa, ktorí vo svojom posudku spracujú aj návrh na zníženie počtu detí v triede vzhľadom na charakter postihnutia.

         Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dohode s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa.

        V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na dohodnutý čas alebo o ukončení tejto dochádzky.

         V prípade , že rodič zámerne neuvedie v žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadne ochorenie dieťaťa považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné potrebné doklady, z ktorých je možné získať informácie a rozhodnúť o ďalšom postupe.

        V prípade, že počas dochádzky dieťaťa nastanú zdravotné alebo výchovno-vzdelávacie problémy, riaditeľ alebo triedny učiteľ vyzve rodičov k predloženiu vyjadrení , napr. od detského psychológa, špeciálneho pedagóga, psychiatra a, neurológa a pod.

 

4.3  Dochádzka detí do materskej školy

      Rodič privádza dieťa do MŠ do 8,00 hod. prevezme po 15,00 hod.
Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič s riaditeľkou alebo triednou učiteľkou MŠ.

     V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí.

     Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ.

     Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 8,00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane, môže uhrádzať plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.

     Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa, oznámi rodič dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti.

 

 

   

 

  Ak je neprítomnosť dlhšia ako po sebe nasledujúcich 30 dní, oznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.

     Ak rodič do 14-tich pracovných dní neoznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo závažným spôsobom opakovane poruší školský poriadok MŠ, riaditeľka po predchádzajúcom upozornení rodiča môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

       4.4  Úhrada príspevkov za dochádzku

     Na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov MŠ prispieva rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.

     Zákon č. 245/2008 Výšku príspevku pre deti od 2,5 do 3 rokov je 25,- €  mesačne na jedno dieťa, od 3 do 5 rokov je príspevok mesačne na jedno dieťa 13,- € určil zriaďovateľ – Mesto Spišská Belá /Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2013 o výške príspevku na činnosť školy a školského zariadenia .

     Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom  01.09.2013.

     Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa podľa Zákona č. 245/2008 – Školský zákon - § 28 - prvý oddiel:

- ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

- ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi

- ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa

neuhrádza za dieťa:

- ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

- ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými záväznými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

        

 

 

 

 Postup pri odpustení príspevku:

1.     Zákonný zástupca písomne požiada o vydanie rozhodnutia o prerušení dochádzky do materskej školy zo zdravotných dôvodov alebo iných závažných dôvodov.

2.     Riaditeľka materskej školy vydá písomné rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy  z dôvodu choroby doručí zákonný zástupca potvrdenie od lekára do 3 dní po nástupe dieťaťa do materskej školy.

3.     Riaditeľka materskej školy požiada zriaďovateľa o vydanie rozhodnutia odpustení príspevku.

 

Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok za stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v MŠ stravuje. Príspevok je 1,12 € / desiata 0,26 €, obed 0,64€, olovrant 0,22 € /. Rodič uhrádza aj poplatok za režijné náklady 0,30 € na jeden deň.

            Poplatky sa uhrádzajú v čase do 20. dňa v mesiaci za náklady spojené s hmotným zabezpečením a do 20. dňa v mesiaci za stravu.

            V prípade, že rodič neuhradí uvedené poplatky v stanovenom termíne, riaditeľka MŠ môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

5. VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY

5.1 Organizácia tried a vekové zloženie detí

 

1.     trieda 4 – 5 ročných detí

2.     trieda 3 – 4 ročných detí

3.     trieda 3 – 4 ročných detí

4.     trieda 3 – 4 ročných detí

5.     trieda 5 – 6 ročných detí

6.     trieda 5 – 6 ročných detí

7.     trieda 5 – 6 ročných detí

8.     trieda 2 – 3 ročných detí

9.     trieda 4 – 6 ročných detí

10.   trieda 3 – 4 ročných detí

Táto organizácia sa môže meniť na začiatku nového školského roka 

 

 

 

5.2 Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí

             Deti sa schádzajú a rozchádzajú z tried určených harmonogramom.

        Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až do odovzdania rodičovi, /inej splnomocnenej osobe/ alebo učiteľke, ktorá ju v práci strieda.

              Preberanie deti medzi učiteľkami v čase schádzania a rozchádzania je možné len písomne na základe aktuálneho zoznamu detí s podpisom preberajúcej a zodpovedajúcej učiteľky.

            V prípade, že odchádza s neplnoletými deťmi – exkurzia, výlet a pod. podujatia je potrebné od rodičov splnomocnenie s podpismi rodičov.

            Učiteľka nedáva dieťa neznámej osobe alebo osobe súdom nestanovenej.

            Ak rodič potrebuje dieťa priviesť alebo prevziať dieťa v inom čase, je potrebné o tom vopred informovať triednu učiteľku.

           V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, prípadne predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné písomne (fotokópia úradného rozhodnutia) informovať riaditeľku MŠ.

            Učiteľka počas aktivít s deťmi odchádza od detí z triedy len v krajnom prípade a na nevyhnutne potrebný čas, pričom o dozor pri deťoch požiada kolegyňu, prípadne inú zamestnankyňu školy. Pri organizovaní činnosti spojených s uspokojovaním základných fyzických potrieb detí má učiteľka vždy na zreteli dodržiavanie psychohygieny detí a ochrany ich zdravia.

5.3  Organizácia v umyvárni

            V MŠ sa nachádzajú 8 umyvární. Za výmenu  uterákov, suchú podlahu a hygienu v umyvárni zodpovedá upratovačka. Deti sa v  umyvárni zdržujú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe.


             Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie základných hygienických a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy. V alokovanom pracovisku materskej školy sa nachádzajú 2 umyvárne.

5.4  Organizácia v šatni

         Do šatne majú prístup rodičia. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skriniek vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami detí k samostatnosti a poriadkumilovnosti.

            Za poriadok v skrinkách a vlastné hračky zodpoveá rodič, tiež za stále pripravené oblečenie pre prípade znečistenia a premočenia. Za estetickú úpravu šatne zodpovedajú  učiteľky príslušnej triedy, za hygienu upratovačka.

 

             Učiteľke v mladšej vekovej skupine pomáha pri prezliekaní detí na pobyt vonku i po jeho ukončení nepedagogická zamestnankyňa. V najstaršej vekovej skupine pomáha učiteľka deťom podľa potreby.

5.5  Organizácia v jedálni

Jedlo sa podáva v čase:

1. skupina – mladšie deti                            2. skupina – staršie deti           

od 8.15 hod .                                             od 8.30 hod.:                desiata

od 11.15 hod.                                             od 11.30 hod.:               obed

od 14.15 hod.                                            od 14.30 hod.:               olovrant

            Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne.

            Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim, ktorý je zabezpečený podávaním ovocných a bylinkových čajov, ovocnej šťavy a pitnej vody. Za prípravu nápojov zodpovedá školská jedáleň. Deti majú k dispozícii v triedach poháre, ktoré sú priebežne počas dňa umývané. Deti na požiadanie obslúži učiteľka. Umývanie pohárov počas dňa zabezpečuje poverený prevádzkový zamestnanec.

            Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá riaditeľka a učiteľky MŠ.

            Učiteľky vedú deti k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pritom uplatňujú individuálny prístup k deťom.

            Počas jedla učiteľky nenásilne usmerňujú, podľa želania rodičov aj prikrmujú deti. Nenúti ich jesť. Deti 2-4 ročné používajú pri jedle lyžicu, v druhom polroku aj vidličku. Staršie deti používajú celý príbor. V závislosti od zručnosti sa umožní používanie kompetného príboru aj mladším deťom.

            Ak zákonný zástupca dieťa neodhlási zo stravy včas, môže si obed za prvý deň prevziať do obedára v čase od 11.00 – 11.15 hod. a od 12.30 – 13.00 hod.

5.6  Pobyt vonku

            Počas pobytu vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia, v zmysle príslušných všeobecných záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky MŠ. Pobyt detí vonku sa uskutočňuje aj za menej priaznivého počasia, je preto potrebné deti v každom počasí primerane obliekať a obúvať. V záujme zdravého psychosomatického rozvoja

 

 

dieťaťa sa neodporúča vynechať pobyt vonku. Realizuje sa každý deň. Výnimkou, kedy sa nemusí uskutočniť sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď (nie mrholenie).

Pobyt vonku učiteľka realizuje tak, aby bol pre deti zaujímavý a príťažlivý. Činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové hry s loptou a iné pohybové športové a hudobno – pohybové hry, ako aj kreslenie kriedovým pastelom na betón a pod.

Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od 4-5 rokov alebo 22 detí starších ako 5 rokov. S triedou s deťmi mladšími ako 3 roky, s deťmi vo veku od 3- 4 rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov.

Na vychádzke ide učiteľka posledná, vždy za deťmi. Deti majú na sebe reflexné vesty a držia sa vychádzkového lana. Pri prechádzaní cez komunikáciu sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Dáva znamenie zdvihnutou rukou alebo používa zastavovací terč. Vchádza na vozovku prvá a odchádza z nej posledná.

           Nakoľko je školský dvor dostatočne priestranný, môže ho využívať viac tried súčasne. Učiteľka, ktorá príde na dvor s deťmi ako prvá, skontroluje bezpečnosť areálu školského dvora, podľa potreby odstráni z dosahu nebezpečné predmety, prípadne zabezpečí ich likvidáciu nepedagogickou zamestnankyňou.

V čase letných mesiacov s vysokými dennými teplotami musia mať deti pri pobytu vonku hlavu prikrytú vhodným doplnkom (šiltovkou, klobúkom), aby sa predišlo úpalu. Oblečenie majú mať vzdušné, z prírodných materiálov. Ak majú v skrinke ochranný opaľovací krém a učiteľka je to tom informovaná, pred odchodom vonku ho dieťaťu môže aplikovať. Deti majú v plnej miere zabezpečený pitný režim.

V letnom období sa pobyt detí vonku na priamom slnečnom žiarení, zvyčajne v čase od 11.00 hod do 15.00 hod obmedzuje na minimum. Prevádzkový zamestnanec je povinný rozmiestniť po celej ploche školskej záhrady slnečníky.

5.7  Organizácia v spálni

Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí (pyžama). Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku.

5.8  Organizácia záujmových krúžkov

Na základe informovaného súhlasu rodiča MŠ ponúka deťom možnosť zapojiť sa do krúžkov a to krúžok anglického jazyka, výtvarný krúžok a náboženstvo. Realizácia týchto aktivít je v odpoludňajších hodinách od 14,30 do 16.00 hod.  Lektorka si preberá detí na základe informovaného súhlasu, ktorý jej písomnou formou odovzdá rodič dieťaťa. V plnej miere zodpovedá za zdravie a bezpečnosť detí. Folklórny súbor Dukátik vedie učiteľka MŠ na základe informovaného súhlasu.

 

5.9  Obmedzenie, prerušenie prevádzky

            Počas školských práznin (okrem letných) budú rodičia vyjadrovať svoj záujem o prevádzku materskej školy. Pokiaľ záujem nepresiahne 50%, prevádzka bude iba obmedzená na zodpvoedajúci počet tried. Pokiaľ záujem nepresiahne 25%, prevádzka bude z ekonomických dôvodov prerušená (napr. vianočné, jarné, veľkonočné prázdniny aj cez letné prázdniny) a zamestnanci si budú čerpať riadnu dovolenku alebo náhradné voľno.

            V prípade neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov, napr. rozšírený výskyt chrípky a pod., sa bude MŠ riadiť nariadeniami zriaďovateľa, prípadne príslušného úradu verejného zdravotníctva. V rámci šetrenia finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky detí do MŠ, riaditeľka môže rozhodnúť o spájaní tried. Nadbytok zamestnancov v takomto prípade riaditeľka MŠ rieši udelením náhrandého voľna alebo čepraním dovolenky.

5.10  Konzultácie s pedagogickými zamestnancami

            Rodičia, prípadne iní rodinní príslušníci majú možnosť konzultovať s pedagogickými zamestnancami denne v čase od 12.00 do 12.30 hod., prípadne v inom čase podľa dohody.  Konzultácie sú spravidla ústne, avšak pokiaľ rodič, prípadne pedagogický zamestnanec prejaví záujem, vyhotovia sa aj v písomnej forme. V písomnej forme sa vyhotovujú aj vtedy, ak pedagogický zamestnanec opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol rodič v minulosti upozornený.

            Pedagogickí zamestnanci, okrem konzultácií môžu rodičom odporučiť aj pedagogickú literatúru, školenia a iné vhodné informácie z oblasti pedagogického pôsobenia na dieťa.

 

6. STAROSTLIVOSŤ, HYGIENA, BEZPEČNOSŤ A ZDRAVIE DETÍ

     V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnankyne materskej školy riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä §7 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 306/2008 o materskej škole, §132 až 135 a §170 až 175 Zákonníka práce, zákonom Národnej rady SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 422 Občianskeho zákonníka, zákonom Národnej rady SR č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, Zákonom NR SR 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľky materskej školy.

 

- zabezpečiť všestrannú starostlivosť o deti počas dňa, nenechať ich ani na chvíľu samé ani počas spánku,

- vyhýbať sa vychádzkam do neznámeho terénu. Na vychádzku sú učiteľky povinné brať zdravotnú tašku prvej pomoci,

 

 

- vychádzku uskutočňovať vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov,

- dôsledne dbať, aby deti neprišli do styku s predmetmi, s ktorými by sa mohli poraniť resp. si poškodiť zdravie ( ostré predmety, čistiace prostriedky a pod.),

- učiteľka plne zodpovedá za jej zverené deti do času, pokiaľ ich odovzdá ďalšej pracovníčke, rodičom, resp. nimi poverenej osobe na základe splnomocnenia. Mali by to byť dospelé osoby, ktoré sú potom za dieťa právne zodpovedné a nesmú byť pod vplyvom alkoholu.

     Týmto úkonom môžu rodičia splnomocniť aj svoje ďalšie dieťa, nie však mladšie ako 10 rokov, no zodpovednosť v plnej miere preberajú na seba splnomocnenie musí byť overené na matrike alebo notárom,

- výlet, alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti.

    Organizačnú prípravu zabezpečí poverený pedagogický zamestnanec o priebehu aktivít a poučení zúčastnených osôb a detí vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojim podpisom

Vyhláška č.308/2009 Z.z. § 7 odsek 9 znie:

- „(9) Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti.“

 Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh výletu alebo exkurzie vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom.

     Na výlet a exkurziu s deťmi predškolského veku možno použiť aj verejnú dopravu.

6.1  Opatrenia v prípade pedikulózy

  Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých skupín, najmä u detí. Pôvodca pedikulózy je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Šíri sa hlavne pri priamom styku, ale aj prostredníctvom predmetov (hrebene, kefy, čiapky, šály, osobná posteľná bielizeň). Na diagnostiku slúži dôkladná prehlidka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušnicami a v zátylku.

 

 

 

 

Hlasenie ochorenia: rodič, ktorý zistí zavšivavenie dieťaťa ohlási túto skutočnosť učiteľke a riaditeľke MŠ. Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiológie RÚVZ. Všeobecným predpokladom boja proti zavšivaneniu je osobná hygiena a častá výmena osobnej a posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné začatie desinsekčnej akcie (zneškodenenie lezúcich vší a hníd učinným dezinsekčným prostriedkom), ktorú je nutné vykonvať v celom kolektíve, t.j. aj u zdravých detí v triede a členov ich rodiny. Súčasne je nutné zahubiť aj vši, ktoré sa môžu vyskytnúť na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefách, bielizni a ďalších predmetoch.

Opatrenia, ktoré je nutné vykonať:

- u všetkých detí a pedagógov v triede a ich rodinných príslušníkov je nutné umyť vlasy     šampónom proti všiam dostupným na trhu presne podľa návodu výrobcu alebo dezinsekčným sprejom,

- osobnú a posteľnú bielizeň je potrebné vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť,

- matrace a ležadlá používané v MŠ postriekať Biolitom na lezúci hmyz, dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a minimálne 3-4 dni nepoužívať,

- predmety prichádzajúce do priamehu styku s vlasmi (hrebene a kefy) je potrebné ošetriť prípravkom Biolit na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru,

 

- zásadné je zabezpečenie vysokej úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny, uterák, hrebeň a zabrániť ich vzájomnému požičiavaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne iných  pokrývok hlavy.

6.2  Ochrana pred sociálno – patologickými javmi

V zmysle dohovoru o právach dieťaťa sú učiteľky povinné zabezpečovať aktívnu ochranu detí pre sociálno – patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v príapde dôvodného podozrenia z psychického  alebo fyzického týrania, či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém s spolupráci s vedením MŠ, prípadne s pedagogicko-psychologickou poradňou kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie PZ.

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelgálnych drog:

 

 

 

 

 

Materská škola prijíma nasledovné opatrenia:

primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.

Viesť detí k zdravému spôsobu života, rozlišovanie zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie.

  1. V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru a preventívne výukové programy zakomponovať do plánu práce každej triedy.
  2. Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy nemali miesto.
  3. Zabezpečiť v celom areáli MŠ prísny zákaz fajčenia.
  4. Dbať na to, aby sa do budovy MŠ nedostali žiadne nepovolané osoby a tým zamedziť možnosti negatívnych vonkajších vplyvov na deti.
  5. Učiteľky sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou, prípadne študovať literatúru a iné materiálny s tematikou drog a ich šírenia.
  6. V prípade podzrenia na šírenie legálnych a nelgálnych drog v prostredí MŠ bezodkladne informovať kompetentných (riaditeľku MŠ), ktorá vykoná okamžité opatrenia.
  7. Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.
  8. Viesť deti k zdravému spôsobu života, rozlišovanie zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie.,

V MŠ je prísny zákaz podávania antibiotík, homeopatík a ostatných voľnopredajných liekov. Dieťa musí byť zdravé, ak chce navštevovať materskú školu.

 

7. OCHRANA SPOLOČNÉHO A OSOBNÉHO MAJETKU

      Vchod do MŠ je zaistený bezpečnostnými zámkami. Kľúč od budovy vlastnia pedagogickí aj prevádzkoví zamestnanci ako aj zamestnanci školskej jedálne. Celý objekt materskej školy je zabezpečený bezpečnostným systémom.

     V priebehu prevádzky MŠ je budova uzamknutá z bezpečnostných dôvodov – zvonček

V budove MŠ je bez sprievodu zamestnanca MŠ zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby.

 Vetranie miestnosti sa uskutočňuje len v prítomnosť zamestnanca MŠ.

     Pri odchode z triedy je učiteľka povinná prekontrolovať poriadok v triede – upratanie hračiek.

     

 

 

  Po skončení prevádzky MŠ je upratovačka povinná skontrolovať a uzamknúť priestory MŠ. Učiteľka je povinná odložiť didaktickú techniku na vopred určené miesto.

     Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je s pracovníkmi uzatvorená písomne.

     Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle pracovnej náplne. Osobné veci si zamestnanci MŠ odkladajú na určené miesto.

 

8. SPOLUPRÁCA S RODIČMI

     Spolupráca sa uskutočňuje formou informatívneho pohovoru s triednou učiteľkou, konzultáciou s riaditeľkou a účasťou rodičov na rodičovských združeniach a iných akciách usporadúvaných školou.

     Spolupráca je uskutočňovaná aj individuálne pri príchode a odchode detí zo zariadenia, taktiež formou schôdzí RZ, triednych aktívov, alebo prostredníctvom oznamov v šatni. Učiteľky a rodičia sa vzájomne informujú o dieťati.

     Zamestnanci školy sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o deťoch. Nepodávajú informácie žiadnym cudzím osobám.

     Telefónne čísla rodičov, budú použité len v prípade rýchleho kontaktu – náhle ochorenie dieťaťa, úraz a iné.

         

9. ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMESTNANCOV

     Okrem práv a povinnosti uvedených v Pracovnom poriadku zamestnancov školy je zamestnanec povinný podľa pokynov organizácie vykonávať osobne práce podľa pracovnej zmluvy v stanovenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.
Pred nástupom do zamestnania sa preukázať pracovnou zmluvou a zdravotným preukazom.

Zamestnanci sú povinní:

- pracovať svedomite a riadne podľa svojich síl, znalostí a schopností

- plniť pokyny nadriadených vydaných v súlade s právnymi predpismi

- plne využívať pracovný čas  

 

 

 

 

 

 

 

- kvalitne, hospodárne a včas plniť pracovné úlohy

- riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými organizáciou

- strážiť a ochraňovať majetok organizácie pred poškodením, stratou, zničením, zneužitím

- nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami organizácie

- neprítomnosť v práci z dôvodu ochorenia, alebo iných závažných príčin, ihneď hlásiť vedeniu školy; nástup na PN hlásiť deň vopred /ak je to možné/, aby sa zabezpečil riadny chod prevádzky

- opustiť pracovisko počas pracovnej doby možno len so súhlasom nadriadeného s vyplnenou priepustkou, maximálne na 3 hod.; potom žiadať celodenné ošetrenie

- zmeny služieb, alebo výmeny si možno uskutočniť len v závažných prípadoch po predchádzajúcom súhlase vedenia školy

- pred nástupom na dovolenku vyplniť dovolenkový lístok

- dodržiavať právne predpisy

Povinnosti pedagogických zamestnancov:

- zabezpečovať výchovu, vzdelávanie a starostlivosť o zdravý vývoj detí.

- dodržiavať osnovy a program výchovno-vzdelávacej činnosti v zmysle Pedagogicko - organizačných pokynov MŠ Slovenskej republiky

- zvyšovať celkovú úroveň svojej práce, vzdelávať sa samo štúdiom alebo v organizovaných formách ďalšieho vzdelávania učiteľov

- tematické plány činnosti vypracovávať najneskôr do posledného dňa v predchádzajúcom mesiaci

- zodpovedne a pravidelne dopĺňať triednu agendu

- dbať na bezpečnosť detí

- dodržiavať režim dňa, najmä dĺžku pobytu vonku a odpočinok

- vyhýbať sa vychádzkam do neznámeho terénu, nenechávať deti bez dozoru /ani počas spánku/

- v záujme jednotného výchovného pôsobenia na deti spolupracovať s rodičmi

- svojim osobným životom, konaním, vystupovaním poskytovať záruku správnej výchovy detí

 Vyhláška 308/2009 -§ 8 odsek 2:   

 Triedny učiteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie týkajúcej sa detí alebo triedy; spolupracuje so zákonným zástupcom, ostatnými pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami.

     Zákonným zástupcom poskytuje triedny učiteľ pedagogické poradenstvo. Triedny učiteľ utvára podmienky pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa, ostatnými zamestnancami materskej školy, všeobecným lekárom pre deti a dorast a s príslušným školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.“

Povinnosti zamestnancov v záujme BOZP:

- dodržiavať právne predpisy a stanovené pracovné postupy

- oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť,     alebo zdravie pri práci

- dodržiavať určený zákaz fajčenia

- nepoužívať alkoholické nápoje a iné omamné látky

 

 

 

 

- zverené stroje, nástroje, náradie UP udržiavať v užívateľnom stave a čistote

- každý úraz hlásiť vedeniu školy, poskytnúť včas prvú pomoc, zapísať do knihy úrazov

- zamykať priestory, kde sú uložené čistiace prostriedky, nenechávať ich voľne uložené

- šetriť vodou a elektrickou energiou

Zodpovednosť zamestnanca za škodu:

- zamestnanec zodpovedá organizácii za škodu ktorú spôsobil porušením povinností pri plnení pracovných úloh

- za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu, za stratu nástrojov, OPP a iných predmetov, ktoré mu organizácia zverila na písomné potvrdenie

- pracovný čas zamestnancov MŠ je od 6.00 hod. do 16.00 hod.

- začiatok a koniec pracovného času sú zamestnanci povinní zaznamenávať v knihe dochádzky chronologicky

- na pracovisko nastupovať včas podľa harmonogramu práce

- opustenie pracoviska počas pracovnej doby zaznamenať do knihy dochádzky so súhlasom nadriadeného

- rozvrhnutie pracovného času nepedagogických zamestnancov dopĺňa harmonogram práce

 

Opatrenia v prípade úrazu dieťaťa:

- ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom (drobné škrabance)

- úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Tento záznam dá zákonnému zástupcovi na podpis.

- ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca učiteľka sa ihneď skontaktuje so zákonným zástupcom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je zákonný zástupca nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom, prípadne taxislužbou. Po návrate s ošetrenia zaznamená úraz a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt so zákonným zástupcom. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení zákonnému zástupcovi dieťaťa.

- v prípade úrazu ktorý ohrozuje život dieťaťa službukonajúca učiteľka požiada o privolanie RZP a zákonných zástupcov ktorúkoľvek zamestnankyňu školy a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc.

 

 

Taktiež úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá zákonným zástupcom dieťaťa. Evidenciu úrazu do knihy úrazov zabezpečuje učiteľka a evidenciu nebezpečných udalostí a registráciu úrazu zabezpečuje bezpečnostný technik na príslušnom tlačive.

 

 

 

 

 

 

10. VYKONÁVANIE PEDAGOGICKEJ PRAXE V MATERSKEJ ŠKOLE

Študentky stredných a vysokých škôl, ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe počas školského roka hlásia sa u riaditeľky MŠ. Riaditeľka školy zabezpečí poučenie o BOZP bezpečnostným technikom, o čom sa vypracuje písomný záznam s podpismi poučených. Oboznámi študentky so školským poriadkom a školskou dokumentáciou MŠ. Zaradí študentky do tried.

 

      Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole, Pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení vydaného MŠ SR, Pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov materskej školy v Spišskej Belej, Zákonníka práce , Prevádzkového poriadku materskej školy s prihliadnutím na podmienky materskej školy.

 

Tento školský poriadok nadobúda platnosť dňa 01.09.2016 bez obmedzenia ( pri určitých zmenách sa bude školský poriadok upravovať.  

 

 

 

V pedagogickej rade bol prerokovaný 31.08.2016.

S radou školy prerokovaný 16.06.2016.

 

Vypracovala: Margita Labisová – riad. MŠ

Predseda Rady školy: Mária Ištocyová