Materská škola MIEROVÁ

Poplatky - Jedáleň

Príspevok pre školskú jedáleň na školský rok 2013/2014

  1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia pásiem zverejnených Ministerstvom školstva SR a schválené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Spišská Bela č. 6/2013 zo dňa 27.6.2013
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá pre stravníkov od 2 - 6 rokov

             vo výške 1,12  EUR


a to takto:

  • desiata:   0,26 EUR
  • obed:        0,64 EUR
  • olovrant:  0,22 EUR

+ režijné náklady pre stravníkov od 2 - 6 rokov:           0,30 €/za 1 deň

2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školy (rodičia v hmotnej núdzi) a bezhotovostným prevodom na účet školy alebo poštovou poukážkou do 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, ktorý prechádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

3) Tento príspevok neuhrádzajú deti, ktorých zákonní zástupcovia sú v hmotnej núdzi.


Margita Labisová

Riaditeľka MŠ