Materská škola MIEROVÁ

Poplatky - MŠ

Poplatky za pobyt dieťaťa v materskej škole platné pre školský rok 2013/2014


Oznamujem zákonným zástupcom detí, ktoré sú prijaté do MŠ Spišská Belá, Mierová 1, že suma, ktorou sa prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa je stanovená podľa § 28 ods. 5, 6 a 7 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením Mesta Spišská Belá č. 6/2013 zo dňa 27.06.2013 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá 
a) na jedno dieťa vo veku od 3 rokov do 6 rokov sumou 13,- EUR za kalendárny mesiac okrem detí v tzv. predškolskom veku, 
b) na jedno dieťa vo veku do 3 rokov sumou 25,- EUR za kalendárny mesiac. 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.


Margita Labisová

Riaditeľka MŠ